Close
ค้นหา
Filters

เกี่ยวกับ IDEOL

 

บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและสนใจทางด้านการพิมพ์ บริษัทของเราเป็นธุรกิจโรงพิมพ์แบบดิจิตอลขนาดกลาง สามารถรองรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ รวมทั้งงานพิมพ์ดิจิตอลได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น การพิมพ์แบบดิจิตอลออฟเซต (Digital Offset) การพิมพ์แบบสั่งเท่าที่ต้องการ (Print on Demand) การพิมพ์แบบเฉพาะบุคคล (Personalize Printing) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการรองรับกระบวนการหลังพิมพ์ (Finishing) ที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของสิ่งพิมพ์และเวลาในการผลิตได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เรากล้าให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกท่านเลยว่า เราจะบริการส่งสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพดี ได้ตรงต่อเวลากับที่เราได้สัญญากับลูกค้าทุกๆท่านไว้

แม้ว่าทางบริษัทของเราเป็นธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดกลาง แต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างนั้นคือ เราให้บริการแบบเป็นกันเอง สามารถให้คำแนะนำและตอบปัญหาทางการพิมพ์ได้อย่างมืออาชีพ เนื่องจากบุคลากรของเราเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านงานพิมพ์โดยเฉพาะ โดยลูกค้าของเราประกอบไปด้วยหลายๆ องค์กร อาทิเช่น โรงแรม องค์กรของรัฐและเอกชน สถานบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการบริการผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับองค์กรเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้ลูกค้าทุกท่านได้มั่นใจในความเป็นมืออาชีพในด้านบริการไปพร้อมๆกับด้านคุณภาพของเรา

 
 
 
 
เนื่องจากทาง IDEOL มีการจัดการด้านการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งรวมคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีไฟ และทุมเทกับการทำงาน เป็นเหตุผลให้ทำไม IDEOL ถึงทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 
จากประสบการณ์และความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งอุปกรณ์ ที่เพียบพร้อม ดังนั้นนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ IDEOl นั้นผลิตผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า
 
เนื่องจาก IDEOL มีผู้ชำนาญการทุกด้านเกี่ยวกับงานพิมพ์ และยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานพิมพ์ทุกขนาด ทุกประเภท ทำให้ท่านติกต่อมาที่เดียวสามารถจบงานพิมพ์ได้เลยทันที
 
 

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ ทั้งความรวดเร็ว ทั้งคุณภาพ นำเสนอสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า และเรายังมีผู้ชำนาญการด้านงานพิมพ์ให้คำปรึกษาในทุกด้าน.

ระบบการพิมพ์ออฟเซต
ระบบการพิมพ์ออฟเซตมีจุดเด่นหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการพิมพ์อื่น เนื่องจากสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ได้ดี ภาพพิมพ์เสมือนจริง สามารถควบคุมสีได้ดี สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เหมาะสมกับการผลิตสินค้าปริมาณมากๆ ซึ่งข้อได้เปรียบของ บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จากัด ในการผลิตงานออฟเซตคือเราสามารถผลิตแม่พิมพ์ (เพลท) เองได้ ทาให้เราสามารถควบคุมการผลิตและเวลาในการทางานได้เป็นอย่างดี ทาให้เราสามารถควบคุมการผลิตงานพิมพ์ทุกกระบวนการให้อยู่ภายในบริษัทฯได้ ทาให้สามารถควบคุมคุณภาพและเวลาการส่งสินค้าได้ดี ทางบริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จากัด มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับงานพิมพ์ โดยมีเครื่องจักรต่างๆ ดังนี้

 1. เครื่องพิมพ์ออฟเซต MITSU 4 สี ขนาด ตัด 2 1 ตัว
 2. เครื่องพิมพ์ออฟเซต HEIDENBERG 4 สี ขนาด ตัด 2 1 ตัว
 3. เครื่องพิมพ์ออฟเซต HEIDENBERG 1 สี ขนาด ตัด 2 1 ตัว
 4. เครื่องตัด POLAR 1 ตัว
 5. เครื่องตัด ETHO 1 ตัว
 6. เครื่องตัดสามด้าน YOCHIDA 1 ตัว
 7. เครื่องพับ MBO 1 
 8. เครื่องพับ STAHL 1 ตัว
 9. เครื่องเก็บ เย็บ MULLER 1 ตัว
 10. เครื่องเก็บ เย็บ เครื่องเล็ก 1 ตัว
 11. เครื่องไสกาว HORIZON 1 ตัว
 12. เครื่องไสกาว PBM 1 ตัว
 13. เครื่องไสกาวเครื่องเล็ก 1 ตัว
 14. เครื่องยิงเพลท FUJI FILM 1 ตั
 15. ครื่องเคลือบ UV 1 ตัว
 16. เครื่องเคลือบ PVC 1 ตัว

ระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซต
ในยุคปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการสิ่งพิมพ์ที่เปลี่ยนไป ระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซตจึงเข้ามาช่วยเติมเต็มในด้านความรวดเร็วในการผลิตงาน เนื่องจากไม่ต้องผลิตแม่พิมพ์ ทาให้ต้นทุนการผลิตในจานวนน้อยๆต่ากว่า การพิมพ์ออฟเซตแบบดั้งเดิม นอกจากนี้จุดเด่นที่ของการพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซต คือ การที่สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นหรือที่เรียกว่า PRINT ON DEMAND โดยสามารถผลิตจานวนน้อยๆไม่ต้องเก็บเป็นสต็อกไว้ การพิมพ์ดิจิตอลออฟเซตยังทาให้สิ่งพิมพ์ที่ผลิตนั้นมีความเฉพาะตัว โดยสามารถใส่ข้อมูลที่ต้องการเฉพาะสาหรับงานแต่ชิ้น สามารถนาข้อมูลที่แตกต่างกันมารันใส่แต่ละชิ้นงาน VARIBLE AND PERSONALIZEบริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จากัด เริ่มต้นธุรกิจจากระบบการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซต ดังนั้นเราจึงมั่นใจและเชี่ยวชาญในการผลิตสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซต ทาให้เราสามารถใช้เครื่องพิมพ์ที่มีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เครื่องพิมพ์ที่บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จากัด เป็นเครื่องพิมพ์ของ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) มีรายการดังต่อไปนี้

 1. COLOR J75 PRESS 2 ตัว
 2. D700i DIGITAL COLOR PRESS 1 ตัว
 3. D700 DIGITAL COLOR PRESS 3 ตัว
 4. D125 MONOCHROME PRINTING 1 ตัว
 5. FX4127 MONOCHROME PRINTING 1 ตัว
 6. DOCUMENT CENTRE 900 3 ตัว

ประโยชน์ของการที่มีทั้งสองระบบการพิมพ์ในโรงพิมพ์ ทาให้ บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จากัด สามารถเลือกใช้เครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ควบคุมเวลาและคุณภาพในการผลิตได้ดี อีกทั้งสามารถทาราคาได้เหมาะสมกับปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ดังนโยบายของบริษัทที่กล่าวว่า “เราจะบริการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพดี ได้ตรงต่อต่อเวลาที่เราได้สัญญากับลูกค้าทุกท่านไว้”
ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่สามารถผลิตได้ ได้แก่

  

 • STATIONARY : นามบัตร ซองจดหมาย หัวจดหมาย กระดาษจดบันทึก แฟ้ม สมุดบันทึก ปฎิทิน
 • CARD : โปสการ์ด การ์ดเชิญ ใบประกาศ บัตรสมาชิก หนังสือเชิญการประชุม
 • STATIONARY : นามบัตร ซองจดหมาย หัวจดหมาย กระดาษจดบันทึก แฟ้ม สมุดบันทึก ปฎิทิน
 • PROMOTION : โบรชัวร์ แคตตาล็อก โปสเตอร์ เอกสารส่งเสริมการขาย ใบปลิว แผ่นพับ เมนูอาหาร เต้นท์การ์ด ตั๋ว
 • BOOK : หนังสือพ็อกเก็ตบุค หนังสือนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน หนังสือคู่มือรายงานประจาปีบริษัท งบการเงิน
 • PACKAGING : กล่องยา กล่องเครื่องสาอาง กล่องอาหาร กล่องของชาร่วย กล่องจั่วปัง ถุงกระดาษ ถุงหูหิ้ว
 • OTHER : ซองซีดี ฉลากสินค้า ลาเบล สติกเกอร์